Reskill & Upskill ด้านการใช้เทคโนโลยี และการตกแต่งสถานที่ สำหรับบุคคลากรสายสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 71 คน
Reskill & Upskill ด้านการใช้เทคโนโลยี และการตกแต่งสถานที่ สำหรับบุคคลากรสายสนับสนุน

วันที่ 22 มีนาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสำหรับเจ้าหน้าที่ บุคลากรสายสนับสนุน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Reskill & Upskill ด้านการใช้เทคโนโลยี E-Document และการตกแต่งสถานที่