ผู้บริหาร สาธิต มช. เข้าร่วมสัมมนา ศูนย์ Entaneer Academy 2567 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 121 คน
ผู้บริหาร สาธิต มช. เข้าร่วมสัมมนา ศูนย์ Entaneer Academy 2567 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นำคณะผู้บริหาร  อาจารย์ภาคิน บูรณเครือ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร อาจารย์มนตรี แรงจัดงาน รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และอาจารย์ฐิติมา อินทวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ เข้าร่วมสัมมนา ศูนย์ Entaneer Academy 2567 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ก่อตั้งศูนย์ Entaneer Academy เพื่อส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสนใจได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ เรียนรู้ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมและเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ บูรณาการและสอดคล้องกับแนวทางและพฤติกรรมการศึกษาของเยาวชนรุ่นใหม่


ในวันที่ 28 มีนาคม 2567
ณ โรงแรมแคนทารี ฮิสส์ จ.เชียงใหม่