นักเรียนโรงเรียนสาธิต มช. ร่วมแสดง และบรรเลงเพลง ในพิธีดำหัวอดีตคณบดี อาจารย์ และบุคลากรอาวุโส คณะศึกษาศาสตร์ มช.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 เมษายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 276 คน
นักเรียนโรงเรียนสาธิต มช. ร่วมแสดง และบรรเลงเพลง ในพิธีดำหัวอดีตคณบดี อาจารย์ และบุคลากรอาวุโส คณะศึกษาศาสตร์ มช.

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงใน พิธีดำหัวอดีตคณบดี อาจารย์ และบุคลากรอาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ “หนุนเนื่องเตื้องเต๊า ปี๋ใหม่เมืองจาวเฮาศึกษาฯ 2567”

ชื่อชุดการแสดง “ฟ้อนจุ้มสะหลี ปี๋ใหม่เมือง” และร่วมบรรเลงบทเพลงแสนไพเราะจากวงดนตรีไทยของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อนักแสดงการแสดง “ฟ้อนจุ้มสะหลี ปี๋ใหม่เมือง”
1) นางสาวสิริขวัญ คำชุมภู
2) นางสาวอภิชญา กิจรักษ์
3) นางสาวอุนนดา วงศ์สัมพันธ์
4) นางสาวพิชญา กันทะพนม
5) นางสาวณปภัสร์ บัวใส
6) นางสาวณิชารีย์ ร้องเพราะ
7) นางสาวณัฐนรี หงส์ทอง
8) นางสาวณัชชา ศรีโวทานัย
9) นางสาวยอดวัชรี เทพจันตา
ควบคุมการแสดงโดย อาจารย์พิทยา จันติยะ

วงดนตรีไทยของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ควบคุมวงดนตรีโดย อาจารย์จารี สุขบุญสังข์  และอาจารย์อมรา สุขบุญสังข์