รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันประกวด Oral presentation 25th Internation Elementz Fair 2024

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มิถุนายน 2567
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา)
ผู้เข้าชม : 123 คน
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันประกวด Oral presentation 25th Internation Elementz Fair 2024

การแข่งขันประกวด Oral presentation 25th Internation Elementz Fair 2024 โครงงาน ระดับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าร่วมแข่งขันจากทั่วโลก 107 โครงงาน วันที่ 16 เมษายน 2567
ณ ประเทศ สิงค์โปร์ โดยได้รับรางวัลเหรียญทองแดงทั้งสองการแข่งขัน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

โครงงานที่ 1 Preparation Technology of Nano metal-oxide on Furniture Fabrics for Enhanced UVProtection, Water Resistance, Bleach Resistance and Antimicrobial Properties.
นายจิณณวัตร สะสม  ม.6/7
นางสาวนลพรรณ วงค์ชมพู ม.6/7
นางสาวปริชญา นากุย ม.6/7
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ. ดร.โยธิน ฉิมอุปละ และ ดร.ปัทมา ยานุ

โครงงานที่ 2 Effervescent Oral Care Tablet for Dental Hygiene With Pineapple Peel Extract

นางสาวกรภัทร์ ศรีใจวงค์ ม.6/6
นางสาวนภัสวรรณ สุคันธมาลา ม.6/6
นางสาวอรพิชญ์ นันตา ม.6/6
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ. ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว และ อ.รัชฎาพร ตันต๊ะนา