Science and Technology

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์กฤตพร พัวกนกหิรัญ
อาจารย์กฤตพร พัวกนกหิรัญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์นาฏญา อภิชาตโยธิน
อาจารย์นาฏญา อภิชาตโยธิน

อาจารย์ผู้สอนเคมี

อาจารย์รุจิรา วงศ์แสง
อาจารย์รุจิรา วงศ์แสง

อาจารย์ผู้สอนชีววิทยา

อาจารย์วิลาสินี สวาทะนันทน์
อาจารย์วิลาสินี สวาทะนันทน์

อาจารย์ผู้สอนชีววิทยา

อาจารย์มนตรี แรงจัดงาน
อาจารย์มนตรี แรงจัดงาน

อาจารย์ผู้สอนฟิสิกส์

อาจารย์ศิริลักษณ์ ยอดหาญ
อาจารย์ศิริลักษณ์ ยอดหาญ

อาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์และชีววิทยา

อาจารย์ภาคิน บูรณเครือ
อาจารย์ภาคิน บูรณเครือ

อาจารย์ผู้สอนวิชาฟิสิกส์
: peerawut.b@cmu.ac.th

อาจารย์ธีร์นวัช นันตา
อาจารย์ธีร์นวัช นันตา

อาจารย์ผู้สอนเคมี

อาจารย์พงษ์ระวี พันธุ์บุญปลูก
อาจารย์พงษ์ระวี พันธุ์บุญปลูก

อาจารย์ผู้สอนฟิสิกส์

อาจารย์พรนภัส มั่งสูงเนิน
อาจารย์พรนภัส มั่งสูงเนิน

อาจารย์ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

อาจารย์ผู้สอนเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์ยุทธกานต์ ศรีสมบูรณ์
อาจารย์ยุทธกานต์ ศรีสมบูรณ์

อาจารย์ผู้สอนเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์พัชรินทร์ อภิรักษ์
อาจารย์พัชรินทร์ อภิรักษ์

อาจารย์ผู้สอนเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ประจำโครงการ วมว.-มช.

โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์พรไพลิน สุวรรณพิทักษ์
อาจารย์พรไพลิน สุวรรณพิทักษ์

อาจารย์ผู้สอนชีววิทยา

อาจารย์ ดร.ปัทมา ยานุ
อาจารย์ ดร.ปัทมา ยานุ

อาจารย์ผู้สอนเคมี

อาจารย์ธีรวัฒน์ บุญฟอง
อาจารย์ธีรวัฒน์ บุญฟอง

อาจารย์ผู้สอนฟิสิกส์

อาจารย์จุมพล ราชสิงโห
อาจารย์จุมพล ราชสิงโห

อาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์ วมว.-มช.

อาจารย์เอกรินทร์ ขัดทา
อาจารย์เอกรินทร์ ขัดทา

อาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์ วมว.-มช.

นายพีรพงษ์ ทับทิม
นายพีรพงษ์ ทับทิม

นักวิศวกรประจำโครงการ

อาจารย์ภีร์ม อุบลศรี
อาจารย์ภีร์ม อุบลศรี

อาจารย์ผู้สอนฟิสิกส์

อาจารย์รัชฎาพร ตันต๊ะนา
อาจารย์รัชฎาพร ตันต๊ะนา

อาจารย์ผู้สอนชีววิทยา

อาจารย์ปรากฏการณ์ จิตติพิบูลวัฒน์
อาจารย์ปรากฏการณ์ จิตติพิบูลวัฒน์

อาจารย์ผู้สอนเคมี

อาจารย์ผู้สอนออกแบบ-ไอที

โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์พุฒิพงศ์ ตันทรัตน์
อาจารย์พุฒิพงศ์ ตันทรัตน์

อาจารย์ผู้สอนออกแบบ-ไอที